Strona główna | PrezentacjeMo-Bruk SA
Mo-Bruk SA

Adres: Niecew 68
33-322 Korzenna
woj. małopolskie
Email: mobruk@mobruk.pl
WWW: http://mobruk.pl/
Telefon: +48 18 441 70 48
Fax: +48 18 441 70 99
Produkty Opis Liczba wyświetleń: 1654


Mo-BRUK jest największą w Polsce firmą zajmującą się przetwarzaniem odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranymi frakcjami odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne będące cennym surowcem energetycznym, a także według własnej, opatentowanej technologii wytwarza sztuczne kruszywo mające dopuszczenie do stosowania m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Mo-BRUK posiada dwie spalarnie w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne.

Mo-BRUK od 1985 roku prowadził działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą "Mo-Bruk" Józef Mokrzycki. Do 1996 roku przedmiotem działalności była produkcja wyrobów z lastriko (płytki, parapety, schody) a głównymi odbiorcami produktów byli klienci indywidualni. Od 1996 roku Firma realizuje działalność związaną z szeroko rozumianą gospodarką odpadami, obejmującą: składowanie, utylizację i recykling. Ze względu na postępujący rozwój firmy 1 kwietnia 2008 roku dokonano przekształcenia formy prawnej z jednoosobowej działalności gospodarczej Mo-Bruk Józef Mokrzycki w spółkę komandytową. Z dniem 1 czerwca 2010 roku dokonano przekształcenia formy prawnej Spółki w spółkę akcyjną.

Kamienie milowe w historii działalności Mo-BRUK S.A.:
 • 1997 - uruchomienie przez Spółkę Zakładu Odzysku Odpadów w Niecwi, Gmina Korzenna;
 • 2002 - Spółka przejmuje Składowisko Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu;
 • 2004 - uruchomienie kolejnego oddziału Spółki - Zakładu Recyklingu Odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Wałbrzychu;
 • 2007 - budowa kolejnego oddziału Spółki - Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych zlokalizowanego w miejscowości Karsy, k. Ożarowa;
 • 2008 - podpisanie pierwszych dwóch umów na dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • 30 grudnia 2008 - nabycie od Rafinerii Jedlicze S.A. 92,74% udziałów w Spółce Raf - Ekologia Sp. z o.o. z siedzibą w Jedliczach będącej spalarnią odpadów przemysłowych;
 • IV kwartał 2008 - zakończenie budowy dwusetnego kilometra drogi o nawierzchni betonowej;
 • 2009 - nabycie pozostałych 7,26% udziałów w spółce Raf-Ekologia Sp. z o.o.
 • 29 czerwiec 2010 - dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 358.018 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł każda,
 • czerwiec 2010 - uzyskanie od SANEPID - u i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pozytywnych opinii pod względem sanitarno - środowiskowym dla rozbudowy istniejącego Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach;
 • 21 lipiec 2010 - rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.560.180,00 zł, to jest do kwoty 23.413.850,00 zł, w drodze emisji akcji serii C (Postanowienie Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 21 lipca 2010 roku);
 • 9 sierpień 2010 - przyznanie dofinansowania na realizację projektu pn. "Utworzenie centrum B+R proekologicznych technologii przetwarzania odpadów" (Pismo z Ministerstwa Gospodarki, znak DPO-II-63511-267- 3/10); wartość wydatków kwalifikowanych: 5.041.300,00 zł (netto), wielkość dofinansowania: 60% (netto), kwota dofinansowania: 3.024.780,00 zł (netto);
 • 24 sierpień 2010 - uprawomocnienie się Decyzji z dnia 22.07.2010r. wydanej przez Burmistrza Ożarowa o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych" w miejscowości Karsy, gmina Ożarów;
 • 17 września 2010 - audyt recertyfikujący zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem ISO 9001 oraz ISO 14001 w następującym zakresie: odzysk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, badanie i rozwój technologii w powyższym zakresie, wykonywanie badań laboratoryjnych wód i ścieków, produkcja betonu towarowego oraz granulatu cementowego z udziałem przetworzonych odpadów; jednostką certyfikującą było DNV; audyt nie wykazał żadnych niezgodności; ważność certyfikatów dla zakładu w Niecwi przedłużono o kolejne trzy lata tj. do roku 2013;
 • 16 grudnia 2010 - podpisanie umowy na dostawę instalacji dla celów wytwarzania pary i ciepłego powietrza o wartości 7.000.000 EUR. Wytworzona para i ciepłe powietrze zostaną wykorzystane do podsuszania paliw alternatywnych produkowanych w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach. Zakup przedmiotowej instalacji jest częścią realizacji zakładanego planu inwestycyjnego;
 • 5 styczeń 2011 - podpisanie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej". Wysokość dofinansowania wynosi 31.062.600,00 zł, co stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji.
 • 7 styczeń 2011 - podpisanie umowy z Ministrem Gospodarki na dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie Centrum B+R proekologicznych technologii przetwarzania odpadów". Wysokość dofinansowania wynosi 3.024.780,00 zł, co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji. Głównym celem przedmiotowego projektu jest działalność badawczo - wdrożeniowa, która przyczyni się do wzrostu innowacyjności technologicznej. Dzięki nowoczesnemu Centrum Badawczo - Rozwojowemu, wyposażonemu w najnowocześniejszy sprzęt, Spółka będzie w stanie sprostać wysokim wymaganiom rynkowym, oferując nowoczesne produkty i usługi o wysokiej jakości przy zachowaniu konkurencyjności cenowej;
 • 12 styczeń 2011 - podpisanie umowy z wykonawcą na wykonanie w systemie "pod klucz" zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Zakładu Odzysku Węgla z Odpadów Poflotacyjnych"; wartość umowy wynosi 18,35 mln zł netto; podpisanie umowy wynika z przyjętej przez Zarząd strategii rozwoju działalności w Wałbrzychu;
 • 10 luty 2011 - Starosta Opatowski stwierdził prawomocność decyzji (pozwolenia na budowę) nr A/3/11 z dnia 25 stycznia
 • 2011 roku; w/w decyzja pozwoliła na rozpoczęcie budowy zadaszenia nad miejscami magazynowania odpadów w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach. Zrealizowanie niniejszego projektu pozwoliło na zabezpieczenie magazynowanych odpadów przed opadami atmosferycznymi, co przełoży się na poprawę jakości produkowanych paliw alternatywnych. Szacowana wartość inwestycji wynosiła ok 2 mln zł netto. Budowa została zakończona w czerwcu 2011 roku.
 • 12 sierpnia 2011 - Zamknięcie emisji obligacji zabezpieczonych majątkiem Emitenta serii A o wartości 50 mln zł. Emisja została przeprowadzona z pełnym sukcesem. Emitent pozyskał na dalsze inwestycje 100% planowanej kwoty, czyli 50 mln zł.
 • 30 październik 2012 - oddanie do użytku II linii do produkcji paliwa alternatywnego w Karsach k. Ożarowa - tym samym Spółka podwoiła moce produkcyjne zakładu i osiągnęła pozycję lidera na rynku paliw alternatywnych w Polsce.
 • 24 kwiecień 2014 -końcowy odbiór robót związanych z budową Spalarni odpadów niebezpiecznych w Karsach k. Ożarowa o mocy przerobowej 25.000 Mg/rok - jest to jedna z największych tego typu instalacji w Polsce.
PREZENTACJA FIRM
Graco Interhandler Kubota Mo-Bruk
TEMAT MIESIĄCA
Jak segregować śmieci?

Obowiązek segregacji stał się wreszcie bardzo realny. Teraz najzwyczajniej w świecie "uderzy nas po kieszeni" i choć nie wszystkim podobają się nowe podwyżki, segregować warto i trzeba! W szafkach kuchennych lub wysuwanych szufladach znajdźmy najlepsze miejsce na profesjonalny segregator i pamiętajmy o kilku prostych zasadach dotyczących porządkowania jego zawartości. Sprawdzone sposoby podpowiada firma COMITOR, w ofercie której znajdziemy polecane przez architektów i studia kuchenne segregatory BLANCO. Czytaj więcej
RAPORTY I ZESTAWIENIA