Strona główna | AktualnościBCC: propozycje i uwagi do projektu rozp. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

BCC: propozycje i uwagi do projektu rozp. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

Business Centre Club przekazał opinię do projektu rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Konieczność wydania nowego rozporządzenia, wynika z potrzeby ustanowienia szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, w związku z nasilającym się w ostatnim czasie zjawiskiem nielegalnego gospodarowania odpadami w szczególności gospodarowania odpadami w sposób naruszający prawomocne zezwolenia na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów. Niektóre z tych nielegalnych działań w zakresie gospodarowania odpadami powiązane były z występowaniem pożarów miejsc magazynowania lub składowania odpadów.

W wielu przypadkach pożary miejsc magazynowania odpadów spowodowane były niewłaściwym magazynowaniem odpadów, w szczególności nieprawidłowym zabezpieczeniem miejsc magazynowania przed dostępem osób nieupoważnionych, nieprawidłowym zabezpieczeniem przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń znajdujących się w odpadach. Rekomendowanym przez ustawodawcę rozwiązaniem jest określenie wymagań dla miejsc magazynowania odpadów oraz sposobu ich magazynowania. Oczekiwany efekt to znaczące ograniczenie liczby przypadków zaprzestania prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami w celu uniknięcia skutków finansowych związanych z zagospodarowaniem zgromadzonych w czasie działalności odpadów oraz konieczności likwidacji skutków zanieczyszczenia wód oraz gleby z tego powodu.

Zdaniem BCC, niewątpliwie uregulowanie kwestii magazynowania odpadów jest oczekiwanym i potrzebnym działaniem, zwłaszcza w kontekście potrzeby określania maksymalnej i największej masy poszczególnych rodzajów odpadów. Niepokój budzi jednak potrzeba magazynowania odpadów biodegradowalnych w zamkniętych pomieszczeniach. Takie pomieszczenia muszą być w praktyce wyposażone w wentylację, która jeśli nie będzie połączona z instalacją do przetwarzania tego typu odpadów (np. fermentacja) będzie stanowiła istotny koszt magazynowania.

BCC proponuje rozważyć dodanie zapisu mówiącego o lokalizacji miejsca magazynowania np. względem obszarów zamieszkałych. Funkcjonujące kompostownie pryzmowe w żaden sposób nie są zdelegalizowane, a odpady umieszczone obok przed usypaniem pryzmy nie będą musiały być zmagazynowane w zamkniętym pomieszczeniu. W odniesieniu do bioodpadów, pomimo dobrych intencji, regulacje wydają się zbyt restrykcyjne. W przypadku opon, tworzyw sztucznych, odpady te są zbierane u wytwórców bez zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi, stąd obligatoryjność ich chronienia zwłaszcza przed światłem wydaje się także zbyt daleko idąca.

Jacek Pietrzyk
ekspert BCC ds. gospodarki odpadami

Źródło: BCC
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Graco Interhandler Kubota
TEMAT MIESIĄCA
Hakowce i przyczepy podkontenerowe KH-Kipper

Znany producent zabudów firma KH-Kipper dostarcza również szereg produktów dedykowanych przedsiębiorstwom działającym w obszarze sektora komunalnego. Są wśród nich własnej konstrukcji wywrotki do selektywnej zbiórki odpadów, urządzenia hakowe oraz przyczepy podkontenerowe z wywrotem. Czytaj więcej